Bericht über das Konzert in Buxtehude am 14. März 2015 in der St. Petri Kirche Buxtehude

Bericht und Foto @Claudia Michaelis Buxtehuder Tageblatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top

Gayane Chor